پروژه ها

در دست اقدام

وضعیت پروژه ها

نام کارفرما- خریدار

شرح فعالیت- موضوع قرارداد

 

 

ردیف

 

 

در دست اقدام

شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)

خرید قطعات یدکی سیستم کنترل توربین واحد شماره 3 نیروگاه رامین

1

در دست اقدام

شرکت تولید نیروی برق رامین

IP وHP ساخت نازل باکس توربین بخار

2

در دست اقدام

شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب کشور

انجام سیم پیچی استاور الکتروموتور C.W.PUMP نیروگاه حرارتی بیستون

3

در دست اقدام

شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)

بازسازی 2دستگاه استاتور الکتروموتور برج خک کن

4

در دست اقدام

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

بازسازی برج خنک کن واحد یک بخار نیروگاه زرگان اهواز

5