تماس با کاوش پویای جنوب

:اطلاعات تماس

آدرس: کرج- میدان طالقانی، بلوار نبوت،مجتمع تجاری اداری پارسیان، طبقه دوم واحد 94، Aبلوک

+98(0)26-32556145 :تلفن

+98(0)9124608337 :موبایل

+98(0)26-32550409 :فکس

info@kpj-co.com :ایمیل