بیانیه ارزش ها در کاوش پویای جنوب

مدیران و کارکنان شرکت کاوش پویای جنوب دارای مجموعه ای از ارزش ها نظیر: صداقت، درستی، احترام به افراد و مشتریان، دقت و سرعت عمل هستند. علاوه براین ما به اهمیت بنیادی اعتماد، انعطاف پذیری، کار تیمی و حرفه ای، استقبال از تغییر و راهکارهای تازه اعتقاد داریم.


:اصول و نظام ارزشی شرکت کاوش پویای جنوب عبارتند از


1.اصل اقتصادی شرکت کاوش پویای جنوب

تاسیس شرکت ما برای دستیابی به سود بلند مدت می باشد.


2. اصل فعاليت هاي سياسي شركت كاوش پوياي جنوب

این شركت به منظور تحقق اهداف كسب و كار مشروع خود متعهد به رعايت قوانين كشور خود، همراه با مسئوليت اجتماعي مي باشد.


3. اصل رقابت شركت كاوش پوياي جنوب

اين شركت به سرمايه گذاري و فعالیت آزاد اقتصادی اعتقاد دارد و به دنبال رقابت عادلانه، اخلاقي در چهارچوب قوانين رقابت اقتصادي مي باشد.


4. اصل بهداشت، ايمني، امنيت و محيط زيست شركت كاوش پوياي جنوب

اين شركت در مورد رعايت دستورالعمل هاي بهداشت، امنيت و محيط زيست بصورت بهبود مستمر متعهد مي باشد.


5. اصل ارتباطات و مشاركت شركت كاوش پوياي جنوب

اين شركت به ايجاد، تقويت و توسعه ارتباطات و مشاركت با ذينفعان، همكاران و حتي رقبا بصورت شفاف و قانوني معتقد و متعهد است.


6. اصل سازگاري شركت كاوش پوياي جنوب

ما با تمام قوانين، مقررات اجرايي و ضوابط و ارزش هاي مناطقي كه در آن فعاليت مي كنيم سازگار هستيم.